Reklamační podmínky

Reklamační řád –   www.oksportshop.cz     (OK Sport Czech s.r.o.) 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace.

 obchodní společnosti OK Sport Czech s.r.o.

 se sídlem: Chrudim, Široká 115, 53701

identifikační číslo: 27493547
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové
 oddíl C, vložka 22319 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
 

 www.oksportshop.cz

Kontaktní e-mail: info@oksportshop.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:


má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

vyhovuje požadavkům právních předpisů;

zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

 odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;  a

 nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

 Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není vám zákonná záruční doba dle článku 2 poskytována.

 

Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

 Jste-li podnikatelem, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí vám práva z vadného plnění i v takovém případě.

 

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 7 Všeobecných obchodních podmínek.

 

Jste-li spotřebitelem a vada zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí

.2.JAKÁ JE ZÁRUČNÍ DOBA?

 

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží , není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.  

 

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

 

Berete na vědomí, že v případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

 3.JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁTE?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

 1.Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:

 V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění.

 Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí vám tato práva z vadného plnění:

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 odstranění vady opravou věci;

 přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

 odstoupení od smlouvy.

 V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme Vás, že pokud tak neučiníte, budou vám náležet pouze ta práva, která by vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi

 

Pokud v zákonem stanovené lhůtě vadu zboží neodstraníme, můžete požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit.

 

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, můžete požadovat:

odstranění vady; nebo

přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

 

Berete na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, jsme oprávněni dodat vám chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

 

U odstoupení od kupní smlouvy máme právo ponížit cenu zboží s ohledem na jeho poškození/opotřebení.

To neplatí v případě, že:

došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

 jste použili věc ještě před objevením vady;

 jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

 jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

  2. Pouze jste-li spotřebitel:

 Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (u použitého zboží dvanáct měsíců od převzetí zboží), náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění:

 

   a) Doplnění toho, co chybí

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

  b) Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

   c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží


Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

 

Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

 d) Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit v zákonné lhůtě 30 dnů,budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace. 

   e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:  

 dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo

 zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách);nebo 

 se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží);nebo 

 nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace. 

 4.KDY NELZE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNIT?

 Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

jste o vadě před převzetím věci věděli;

 jste vadu sami způsobili; nebo

 uplynula záruční doba.

 

 Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorůvady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste jej převzali;

věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

   

5.JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

 

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je v potvrzení o trvání práv z vadného plnění – záručním listu uvedena jako osoba určená k opravě ) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace od spotřebitelů:

v sídle naší společnosti;

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši provozovnu.

 Doporučený postup při reklamaci:


pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.

zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, doplnění toho co chybí, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem.

 reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace  nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

 pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

 

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

 

Pokud zvolíte právo, které Vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v přípravě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

 

Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

U odstoupení od kupní smlouvy máte právo ponížit cenu zboží s ohledem na jeho poškození/opotřebení

 Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. ledna 2023.

 

Na vašem soukromí nám záleží

Náš eshop ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování a poskytování těch nejlepších služeb. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. $SOUHLASIM

Povoliť všetkoNepovoľovať cookies